Erkenning van je baby

Is een man getrouwd of heeft hij een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan is hij automatisch (wettelijk) de vader.
In andere gevallen kan hij het kind erkennen. Door de erkenning is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen.
Ook duomoeders kunnen een kind erkennen.

Erkenning kind, voorwaarden

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

  • je bent 16 jaar of ouder
  • je kunt een kind niet erkennen als je niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat je een bloedverwant van de moeder bent.
  • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
  • Sta je onder curatele op grond van je lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heb je eerst toestemming van de kantonrechter nodig

Erkenning kind, buitenlandse man of vrouw

Wil je een kind erkennen maar heb je bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit. Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op jou van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is.
Vraag informatie of advies bij de afdeling Burgerzaken van je gemeente of een juridisch deskundige.

Erkenning kind, in welke situatie

Je kan je kind erkennen als je niet de juridische vader van je kind bent. Dat wil zeggen als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van je kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor.

Automatisch juridisch ouderschap verkrijgen

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en krijgt je partner een kind? Dan hoef je het kind niet te erkennen. Je bent dan automatisch de juridische vader ook als je niet de biologische vader van het kind bent.
Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Erkenning kind, gevolgen

Als je je kind erkent wordt je de juridische ouder van het kind. Je krijgt dan een aantal rechten en plichten. Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden moet je het ouderlijk gezag aanvragen. De erkenning van een kind betekent dat:

 

  • er tussen jou en jouw kind een juridische band ontstaat (familierechtelijke betrekking)
  • je het kind moet onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt
  • je na een scheiding recht hebt op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om je te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind
  • jij en het kind elkaars wettelijke erfgenamen worden
  • jij (met jouw partner) op het moment van erkenning de achternaam van je kind kiest
  • je kind mogelijk jouw nationaliteit krijgt. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan je de nationaliteit hebt.

Heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind dat je erkent ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. Je moet het kind dan wel erkennen voordat het 7 jaar oud is.

Erkenning kind, geen ouderlijk gezag

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan krijg je bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kun je niet meebeslissen over de opvoeding van je kind. Ook kun je dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet je eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

Kind erkennen, wanneer en waar?

Je kan je kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.
Kind erkennen tijdens de zwangerschap
Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Je kan in elke gemeente van Nederland je kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is je partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan je partner op dat moment zwanger is.

Erkenning kind tijdens geboorte aangifte

Je kunt je kind erkennen als je aangifte van de geboorte doet. Je doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Erkenning kind op een later moment

Je kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heb je schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Erkenning kind, naamkeuze

Wil je tijdens de erkenning de achternaam van je kind kiezen? Dan moeten jij en je partner samen naar de burgerlijke stand.

Erkenning kind is gratis

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. De gemeente kan je hierover informeren.

Gezamenlijk gezag kind

Als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heb, krijg je niet automatisch het gezag. Je kunt bij de rechtbank gezamenlijk gezag aanvragen over je kind. Dat kan via het digitaal loket Rechtspraak.nl. Jij en je partner loggen ieder in met uw eigen DigiD. Je hebt het burgerservicenummer (BSN) van je kind nodig om het formulier in te vullen. Heb je geen DigiD of BSN? Dan kun je ook een formulier downloaden en met bewijsdocumenten opsturen of afgeven bij elke rechtbank in Nederland.

Aanvragen gezamenlijk gezag kind met DigiD

Via het digitaal loket Rechtspraak.nl kun je met je partner kosteloos gezamenlijk gezag aanvragen over je kind. Je hoeft geen schriftelijke bewijsstukken in te dienen. Met DigiD krijg je toegang tot het digitale formulier aanvragen gezamenlijk gezag. De website vult automatisch je gegevens aan uit de Basisregistratie personen (BRP).

Aanvragen gezamenlijk gezag kind met formulier

Heb je zelf geen DigiD of je kind (nog) geen BSN? Gebruik dan het aanvraagformulier gezamenlijk gezag op de website Rechtspraak.nl. Bij het aanvraagformulier moet je een aantal bewijsstukken indienen. Bijvoorbeeld een origineel en gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte. Die kun je aanvragen in de gemeente waar je kind is geboren. Dit staat aangegeven op het formulier.
Het formulier met de documenten kun je opsturen of afgeven bij een rechtbank bij jou in de buurt. Ook als je kind niet in Nederland geboren is of de geboorteplaats van je kind onbekend is.

Aantekening gezamenlijk gezag in gezagsregister

Bij je aanvraag voor gezamenlijk gezag bekijkt de griffier van de rechtbank of je aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, maakt de griffier een aantekening in het openbare Centraal Gezagsregister. Vanaf dat moment ben je samen verantwoordelijk voor het kind.
Kosten aanvraag gezamenlijk ouderlijk gezag
Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. Het aanvragen van bewijsstukken bij de gemeente brengt wel kosten met zich mee.

Inzage en uittreksel gezagsregister

Wil je het gezagsregister inzien of een uittreksel uit het register ontvangen? Dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij een rechtbank bij jou in de buurt. Het register inzien en het opvragen van een uittreksel uit het gezagsregister is gratis. Je hebt een uittreksel nodig als je wilt aantonen wie het ouderlijk gezag heeft over je kind.

Bron: Rijksoverheid