Algemene voorwaarden adverteren De babysite


Laatst gewijzigd op 19 april 2017.


1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

  • De Babysite: de eigenaar en exploitant van de website DeBabysite.nl
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf of in opdracht van een ander opdracht verleent aan De Babysite tot het doen plaatsen van advertenties op de website van De Babysite
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Babysite.


2. Toepassing voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van advertentieruimte op de websites van De Babysite.
Behoudens indien en voor zover De Babysite expliciet andersluidende bepalingen dan wel algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aanvaard, gelden slechts de voorwaarden van De Babysite en worden algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend en stemt ermee in dat aanvullend op de inhoud van deze advertentievoorwaarden de Nederlandse Reclame Code van toepassing is.
Indien en voor zover vast komt te staan dat op enige bepaling van deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt dan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet. De Babysite is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Opdrachtgever zal hierover tijdig en schriftelijk worden geïnformeerd. Met het blijven afnemen van advertentieruimte door de Opdrachtgever na wijziging en kennisgeving van de algemene voorwaarden, wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk binnen 10 werkdagen na de datum van kennisgeving bezwaar heeft aangetekend.


3. Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen van De Babysite zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding. Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging door De Babysite dan wel op het tijdstip dat De Babysite tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan of het moment dat de opdrachtgever de advertentie rechtstreeks via de website betaald heeft.


4. Weigering of wijziging van advertenties

De Babysite is gerechtigd opgegeven advertenties om haar moverende redenen te weigeren wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren of strijd met de eigen belangen van De Babysite behoudt zich tevens het recht voor om tekst en/of vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.


5. Contracttermijn

De afspraken tussen Opdrachtgever en De Babysite worden aangegaan voor een looptijd van twaalf achtereenvolgende maanden. De overeenkomst wordt automatisch met 12 maanden verlengd. Iedere partij is tussentijds gerechtigd om de overeenkomst niet te laten verlengen d.m.v. schriftelijk verzoek hiertoe rekening houdend met 1 maand opzegtermijn.


6. Tarieven en betaling

Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven gebaseerd zijn op de actuele, van toepassing zijnde tarieven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De Babysite is gerechtigd na afloop van enige contractstermijn haar tarieven aan te passen.
Vanaf de datum van aangaan van de Overeenkomst is De Babysite gerechtigd de Opdrachtgever te factureren ter zake de te plaatsen advertenties. De Babysite is - ongeacht de overeengekomen betalingscondities - te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de voor plaatsing opgegeven advertenties te vorderen. Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Ingeval van niet of niet tijdige betaling is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag vanaf het moment van afloop van de betalingstermijn. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle (buiten)gerechtelijke proces- in incassokosten te vergoeden aan De Babysite.


7. Reclamatie

Ingeval Opdrachtgever niet ten minste 14 dagen na dagtekening van de factuur dan wel de eerste dag van plaatsing van de advertentie gereclameerd heeft omtrent uitvoering door De Babysite, wordt Opdrachtgever geacht een en ander te hebben goedgekeurd. Ingeval Opdrachtgever tijdig reclameert ter zake een en ander, dient hij schriftelijk onder opgave van aard en gronden van de klacht zijn klachten te specificeren, bij gebreke waarvan hij geen beroep kan doen op de in de reclamatie aangegeven klachten.

8. Aansprakelijkheid

Indien komt vast te staan dat De Babysite aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van advertentieplaatsingen, is haar aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel/periode van de opdracht is aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van De Babysite. De aansprakelijkheid van De Babysite is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. De Babysite is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade. De Babysite is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertenties inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. Opdrachtgever vrijwaart De Babysite in en buiten rechten voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de plaatsing van advertentie voortvloeien. Het risico voor fouten in relatie tot de wijze van terbeschikkingstelling van het advertentiemateriaal en het daartoe gehanteerde communicatiekanaal liggen bij Opdrachtgever.


9. Overmacht

Alle situaties van overmacht ontslaan De Babysite van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan.
Aanspraak op schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten.


10. Aanlevering materiaal

Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor aanlevering van het advertentiemateriaal, overeenkomstig de aanwijzingen van De Babysite.


11. Intellectueel eigendom

Opdrachtgever garandeert De Babysite dat door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de door Opdrachtgever verstrekte advertentiemateriaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden ter zake rechten die derden kunnen gelden krachtens de Auteurswet en/of andere regelingen op het gebied van intellectuele eigendom dan wel gebaseerd zijn op onrechtmatig handelen. Opdrachtgever vrijwaart De Babysite zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken ter zake.


12. Overige bepalingen

De Babysite is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden, mits De Babysite Opdrachtgever daaromtrent tijdig en schriftelijk op de hoogte zal stellen en uitvoering van de Overeenkomst gewaarborgd blijft. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst dan wel deze Voorwaarden zullen door partijen in eerste instantie op minnelijke wijze worden opgelost, al dan niet door middel van inschakeling van een mediator, onverlet het recht van iedere partij om te allen tijde het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter